Ekonomi ve Küreselleşme


 

Bu program başlığı altında küreselleşmenin yönetişimi ve küreselleşmenin Türkiye’ye etkisi konulu çalışmalar yürütülmektedir. Küreselleşmenin ulusal düzeyde daha iyi idare edilebilmesini sağlayacak çözümlerin üretilmesi ve aynı zamanda bu konuyla ilgili olarak devam eden tartışma ortamına Türkiye’nin tecrübeleri ışığında katkıda bulunulması programın temel amacıdır. Dünya ekonomisindeki değişim trendlerinin ve bu değişimin motor ülkelerinin ekonomik açıdan incelenmesi program çerçevesinde yapılacak çalışmalar arasındadır. Uzun vadeli ekonomik perspektiflerin değerlendirilmesi ile Türkiye’nin genel anlamda Avrupa ekonomisine yapacağı katkının saptanması da bu program altında yürütülen araştırma projelerinin hedeflerindendir.

 

Türkiye İçin Bir Rekabet Endeksi

Pelin Yenigün Dilek, Nazife Al, Kasım 2016

Bir ülkenin rekabet gücü, verimliliğini etkileyen unsurların bileşiminden oluşmaktadır. Verimliliğinin sınırları ile bir ülkede ulaşılabilecek refah seviyesi de belirlenmiş olur. Bir ekonomi ne kadar rekabetçi olursa, yatırımların geri dönüşü artar ve büyüme hızları yükselir. Türkiye'de rekabetçiliğin bölgesel dağılımını araştırmak suretiyle bölgesel kalkınma, refah üretimi, refah dağıtımı ve demokrasi ekonomi ilişkisine dair politikalara katkı sağlamayı amaçlayan EDAM, ilk olarak 2009 yılında EDAM İl Bazında Rekabet Endeksi çalışmasını yapmıştır. EDAM 2009 yılındaki çalışmasını TÜRKONFED ile işbirliğiyle güncelleyerek hazırladığı bu raporla, bölgesel rekabetçilik endeksini yaratmak amacıyla il düzeyi devam ettirmiş; fakat hem veri setini genişletmiş, hem de yenilenmiş metodoloji ile endeksi 2008 ve 2014 olarak tekrardan hesaplamıştır. İl bazında yapılan bu çalışmayla, rekabetin ülke genelinde nasıl yayıldığı, rekabetin hangi unsurlarının il bazında farklılaştığı tespit edilmektedir. Endeksin 2008 ve 2014 gibi iki farklı zaman dilimi için hesaplanması da, rekabet alt kalemlerinin il bazında nasıl farklı geliştiğinin görülmesi açısından önemlidir.

Rapora erişmek için tıklayınız

EDAM Tartışma Kağıtları Serisi 2011/3

Akdeniz Bölgesinde Daha Hızlı bir Ekonomik Bütünleşmenin Yolu Olarak Gümrük Birliği

Sinan Ülgen, 13 Ekim 2011

Akdeniz bölgesinde alternatif bir ekonomik bütünleşme modeli, Ortadoğu ve Kuzey Afrika (OKA) ülkelerinin ekonomik potansiyelini harekete geçirirken, AB-Türkiye-OKA arasında işbirliği için önemli bir fırsat sağlayacaktır. Halihazırda Avrupa ve Akdeniz’in güneyi arasındaki ekonomik bütünleşme, karşılıklı serbest ticaret anlaşmalarının (STA) kademeli olarak hayata geçirilmesi ile sürdürülmektedir. Bu yaklaşım, 2010 yılına kadar Akdeniz çevresinde bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını öngören Barcelona sürecinin bir mirasıdır. Bu bağlamda öncelikle AB ve tek tek OKA ülkeleri arasında, ardından OKA ülkelerinin kendi aralarında serbest ticaret anlaşmaları imzalayarak, Akdeniz’in etrafında büyük bir serbest ticaret bölgesi oluşturulması planlanmıştır. Bu vizyonun ilk bölümü büyük ölçüde başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir – AB, Libya dışındaki tüm Akdeniz komşularıyla STA anlaşması imzalamıştır.

Devamını oku...


Küresel Bağlamda Türkiye'nin 2023 Ekonomik Hedefleri

Jean-Pierre Lehmann, Haziran 2011

Türkiye Cumhuriyeti, 2023’te yüzüncü yaşını kutlayacaktır. Bu yıldönümü için hedefi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girmektir. Şu anda yer aldığı 17. sıradan ilk 10’a yükselebilmesi için Türkiye’nin senede %8 büyümesi gerekmektedir. Bu yazı, mevcut uluslararası koşullar ve eğilimler ışığında, Türkiye’nin önündeki fırsatları ve engelleri değerlendirmekte ve özellikle Uzakdoğu’da hızlı ekonomik büyümenin getirdiği örnekleri ve bu tecrübelerden çıkarılacak dersleri göz önüne sermektedir. Burada, çabuk büyümenin faydalarının yanısıra, maliyetlerine dair sorular da gündeme getirilecektir. Başarılı ekonomik büyüme sosyal alanda büyük bedeller getirebilir. Dolayısıyla, Türkiye’nin ekonomik büyüme hedefleri, sosyal gelişme vizyonu ve hedefleri ile beraber yürütülmelidir.

Devamını oku...


Bölgesel Rekabetçilik

EDAM ve Deloitte Türkiye ortak yayını, Ocak 2009

Her ne kadar, rekabetçilik küresel bir olguya dönüşse de, halen organizasyonel ve yönetimsel açılardan ekonomik büyüme ve servet yaratma söz konusu olduğunda bölgelerin rekabetçiliğinin önemine giderek daha fazla vurgu yapılmaktadır. Yatırımlar söz konusu olduğunda bölgeler birbiriyle rekabet içine girmektedir. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı rekabetçilik endeksinde Türkiye de yer almaktadır, ancak Türkiye içindeki bölgeler arası rekabetçiliği karşılaştıran bir endeks bulunmamaktadır.

EDAM, uzmanların ortaya koyduğu bir endeks modeli çerçevesinde bölgesel bazda rekabetçiliği araştırdığı bir proje yürütmektedir. Bu model ekonomik olduğu kadar altyapı, eğitim ve sosyal alanlarla ilgili parametreleri de içermektedir. Rekabetçilik endeksinin her yıl yenilenerek yayınlanmaya devam etmesi öngörülüyor. Proje bölgelerarası rekabetin artmasına katkıda bulunarak, yatırım alanlarının ve geliştirilmesi ya da değiştirilmesi gereken bölge politikalarının altını çizmeyi hedeflemektedir.

Çalışmanın nihai raporu için tıklayınız

Projenin sunumu için tıklayınız


İkinci Kuşak Yapısal Reformlar: Altyapı Sektörlerinde De-regülasyon ve Rekabet

Türkiye'de telekomünikasyon, enerji ve ulaştırma sektörlerinin Avrupa Birliği'ne uyum ışığında evrimi

Aralık 2007

EDAM, altyapı sektörleri hakkında detaylı bir analize yön vermektedir. Bunlar; enerji, telekomünikasyon (bilgi toplumu ve medya) ve ulaşım (demiryolu, karayolu, havayolu ve denizyolu taşımacılığı) sektörleridir. Bu proje ile Avrupa Birliği müktesebatının kabulü ve uygulanmasına yönelik müzakere sürecinde üç sektördeki teknik ve politik deneyimlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Projede aşağıda belirtilen hedefler doğrultusunda araştırma ve toplantı aktiviteleri gerçekleştirilmiştir

- Türkiye’de AB müktesebatının uygulamaya konması,

- Avrupa Birliği müzakere sürecinin altyapı hizmet alanlarındaki ekonomik, finansal ve kurumsal sonuçlarının açıklanması,

- Türkiye’nin ve bazı yeni üye devletlerin AB müktesebatını uygulama süreçlerinin karşılaştırmalı analizi,

- Projenin ikinci aşamasında projede varılan sonuçların siyasetçilere ve Türkiye’deki ilgililere yayılması için seminerler düzenlemesi.

Projenin bu bölümündeki hedefleri şöyle özetlenmektedir:

- Enerji, ulaşım ve telekomünikasyon sektörlerindeki oyuncuları müktesebatın kabulü ile ilgili daha iyi bilgilendirmek,

- Katılım Ortaklığı Anlaşması ve Ulusal Programın yürütülmesinden sorumlu kamu otoritelerinin teknik deneyimlerini geliştirmek.

Proje çıktıları İngilizce ve Türkçe olarak basılmıştır. Telekomünikasyon, enerji ve ulaştırma sektörleri raporları ve nihai rapordan oluşan kitabın bölümlerine alttaki başlıkları tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Giriş Sayfaları

Yönetici Özeti

Telekomünikasyon Sektörü Raporu

Enerji Sektörü Raporu

Ulaştırma Sektörü Raporu

Nihai Rapor

Kaynakça

Türkçe kitabın tamamı için tıklayınız.

Bu proje Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Avrupa Birliği Sivil Toplum Diyaloğu, Bilgi Köprüleri Programı tarafından desteklenmiş ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından yürütülmüştür.


E-Bülten listemize kayıt olun
Hare Sokak K8 NO:16
AKATLAR 34335 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 352 18 54 info@edam.org.tr