Geçmiş Etkinlikler

2015 EDAM-CER Bodrum XI. Yuvarlak Masa Toplantısı

Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi’nin (EDAM) Londra merkezli Centre for European Reform (CER) ortaklığıyla bu yıl on birincisini düzenlediği Bodrum Yuvarlak Masa toplantısı, 9-11 Ekim tarihlerinde Kempinski Otel’de yapılmıştır. Toplantının sponsorluğunu Allianz, Microsoft, Robert Bosch Stiftung ve Standard Chartered yapmıştır. 

Toplantının programı için lütfen tıklayınız

"The Puzzle of Non-Western Democracy" Kitap Tanıtım Etkinliği

Carnegie Endowment for International Peace tarafından yayınlanacak, Richard Youngs'ın kaleme aldığı "The Puzzle of Non-Democracy" adlı kitabın tanıtım etkinliği 10 Eylül 2015 tarihinde Columbia Global Centers İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.


Türkiye-ABD Track II Diyaloğu

Birleşik Devletler Barış Enstitüsü (USIP) ve EDAM aracılığıyla Türkiye-ABD Track II diyaloğu 26-27 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Diyalog çerçevesinde Türkiye ve ABD'nin stratejik işbirliği, Türkiye'nin NATO'daki rolü, kitle imha silahlarının yarattığı güçlükler ve bu tehditlere karşı işbirliği imkanları tartışılmıştır. 

Diyaloğun İngilizce sonuç raporuna erişmek için lütfen tıklayınız

Forum on Economic Governance

EDAM'ın Carnegie Middle East Center ve Bruegel ortaklığıyla düzenlediği Forum on Economic Governance 2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Bodrum Kempinski Otel'de düzenlenmiştir. Toplantıyı Almanya merkezli Robert Bosch Stiftung desteklemiştir. Toplantıda tartışılan konuların arasında bölgesel ticari entegrasyon, yapısal reformların sıralanması, küresel ekonominin durumu ve Avrupa, Türkiye ile MENA bölgesinin büyüme potansiyelleri ve girişimcilik konuları vardır. Aşağıda sunulan bağlantıdan toplantı programına ve yapılan sunumlara erişilebilir.

Toplantının programı için lütfen tıklayınız

2013 EDAM-CER Bodrum IX. Yuvarlak Masa Toplantısı

EDAM her sene gerçekleştirdiği Bodrum toplantısını 10-12 Ekim tarihlerinde İngiltere merkezli Center for  European Reform kuruluşu ile ortaklaşa düzenlemiştir. Toplantıyı Almanya merkezli Robert Bosch Stiftung ve Koç Holding desteklemiştir. 2013 senesinde tartışılan konular, yeni medya döneminde hükümetler, küresel büyüme, Türkiye'deki seçim atmosferi, Suriye'ye askeri müdahale olasılığı ve Avrupa Birliği büyümesi olmuştur.

 

Toplantı programına erişmek için lütfen tıklayınız

2012 EDAM-CER Bodrum VIII. Yuvarlak Masa Toplantısı

EDAM her sene gerçekleştirdiği Bodrum toplantısını 12-14 Ekim tarihlerinde İngiltere merkezli Center for  European Reform kuruluşu ile ortaklaşa düzenlemiştir. Toplantıyı Almanya merkezli Robert Bosch Stiftung, Doğan Holding, TEPAV ve Vodafone desteklemiştir. 2010 senesinde tartışılan konular, Avrupa'nın geleceği, Arap devletlerindeki dönüşüme siyasi ve ekonomik yardımlar ve AB'nin ekonomik kriz sonrası büyüme sorunu olmuştur.

 

Toplantı programına erişmek için lütfen tıklayınız

Kyoto Protokolü Etki Analizi Araştırması (2009-2010)

EDAM, Türkiye’nin BM İklim Değişikliği Sözleşmesi’nin Kyoto Protokolü’ne uyumunun ekonomik etki analizini yapmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) için EDAM öncülüğünde yürütülen bu projede, Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Ekonomi Danışmanlık da proje ortakları arasında yeralmaktadır.Bu proje kapsamında, Türkiye’nin 2012 sonrası için çeşitli sera gazı emisyon indirim yükümlülüklerinin Türk ekonomisine ve sektörlere etkisi incelenmiş; bu nitelikteki sorgulamaların yapılabilmesini teminen ekonomik simülasyon modelleri oluşturulmuştur. Türkiye’nin iklim değişikliği ile ilgili karar alma sürecine katkı sağlayacak bu çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.


2011 EDAM-CER Bodrum VII. Yuvarlak Masa Toplantısı

EDAM her sene gerçekleştirdiği Bodrum toplantısını 14-17 Ekim tarihlerinde İngiltere merkezli Center for  European Reform kuruluşu ile ortaklaşa düzenlemiştir. 2010 senesinde tartışılan konular, Yükselen orta ölçekli devletler, küresel ekonomide yeni korumacılık eğilimleri, Fukushima ve Arap Baharı sonrası enerji güvenliği, Türkiye modeli ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri olmuştur.

 

Toplantı programına erişmek için lütfen tıklayınız

Türkiye’nin Nükleer Enerjiye Geçişine Dair Araştırma Projesi (2011)

ABD’de yerleşik Hewlett Vakfı’nın finansal destek sağladığı bu proje ile Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş stratejisinin farklı yönleriyle değerlendirilmesi hedeflenmektedir. Yürütülecek çalışma kapsamında, nükleer enerjinin ekonomik boyutu ele alınacak, Türkiye’nin seçmiş olduğu yatırım modeli ile elde edilecek elektrik fiyatının maliyeti, uluslararası benchmark’lar ele alınmak suretiyle karşılaştırılacaktır. Türkiye’nin nükleer enerjiye geçiş ile ilgili düzenleyici çerçevesinin de ele alınacağı bir ikinci çalışma kağıdı, nükleer enerjiye geçiş ile iklim değişikliği stratejisi arasındaki ilişkiyi araştıran bir diğer çalışma ile tamamlanacaktır. Nihayet Türkiye’nin savunma politikası ve NATO’nun yeni stratejik doktrini çerçevesinde nükleer silahlara ilişkin tutumu da araştırma kapsamına dahil edilecektir.


“Türkiye Ne Düşünüyor ?” Projesi (2010-2011)

AB çapında faaliyet gösteren European Council of Foreign Relations (ECFR) yakın geçmişte “ABD ne düşünüyor ?”, “Çin ne düşünüyor ?” ve “Rusya ne düşünüyor ?” başlıklarıyla yayınlananan ve AB kamuoyunda büyük ilgi toplayan çalışmalar gerçekleştirmiştir. Bu dizinin dördüncüsü ise EDAM işbirliği ile Türkiye hakkında hazırlanmaktadır. Türkiye’nin gündeminde bulunan belli başlı konularla ilgili gündemi yönlendiren kanaat önderleriyle mülakatlara dayalı olarak yapılan bu çalışmanın yürütülmesi amacıyla, 8 Kasım 2010 haftası ECFR Genel Sekreteri Marc Leonard ile Kurum üyesi Ivan Krastev, 28 Şubat-4 Mart 2011 tarihlerinde ise ECFR Yürütme Kurulu’ndan 12 kişilik bir heyet Türkiye’ye gelip muhtelif görüşmeler gerçekleştirmiştir. Görüşmelerin sonrasında hazırlanacak rapor, 7 Haziran 2011’de Berlin’de tanıtılacak ve  AB ve Türkiye kamuoyu ile paylaşılacaktır.


Bölgesel Kalkınma Araştırması (2010)

Türkiye'de başta Güneydoğu bölgesi olmak üzere, bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak üzere çeşitli politika tedbirleri zaman içinde uygulanagelmiştir. Bölgesel politika kapsamında ele alınan bu tedbirler, AB sürecinin de etkisiyle, çeşitlenmiş ve örneğin Bölgesel Kalkınma Ajanslarının kurulması, teşvik politikasının bölgelere göre farklılaştırılması gibi yeniliklerle zenginleştirilmiştir. Ancak  Türkiye'de uygulanan bölgesel politikanın gerçekten başarılı olup olmadığının nesnel biçimde değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu değerlendirmenin yapılabilmesini mümkün kılacak bir yaklaşım ise bölgelerde toplam gelir ve kişi başına düşen gelirdeki zaman içinde meydana gelen değişiklikleri takip edilmesidir. Bugüne kadar bu yaklaşımın tatbik edilmesini sağlayacak bir veri seti bulunmamaktaydı. Yapılan çalışmanın özgünlüğünü, 1987-2008 arası bu veri setinin yaratılması oluşturmuştur. Böylelikle bölgeler arası gelir farklılıklarının evrimine, bu farkın zaman içinde azalıp azalmadığına dair somut tahminlere dayalı yorum ve değerlendirmelerde bulunulabilmesine olanak sağlanmaktadır.


Fransa’da Türkiye’nin, Türkiye’de Fransa’nın İmajına Dair Araştırma Projesi (2010)

EDAM 2007 senesinde tamamladığı Fransa Çalışma Programı’nın sonuçlarını güncellemek için yeni bir çalışma başlatmıştır. IFRI’de görevli Türkiye araştırmacısı Dorothee Schmid tarafından bu çalışmada, Fransa’da Türkiye hakkındaki görüşlerin nasıl şekillendiğini anlayabilmek amacıyla, Fransız toplumunun önde gelen kanaat önderleri, işadamları ve akademisyenleriyle görüşmeler yapılmıştır. Öte yandan, 2007 araştırmasından farklı olarak, bu seferki çalışmaya Türkiye boyutu eklenmiş ve Türkiye’de Fransa imajının son yıllarda nasıl bir değişime uğradığı incelenmiştir. Bu çalışma da Le Monde’un eski temsilcisi Nicole Pope tarafından tamamlanmıştır. Bu maksatla, Türkiye’de, çalışmanın Fransa ayağındaki profile benzer bir grup Türk kanaat önderi ile görüşmeler yürütülmüştür. Raporlar Haziran 2010’da İstanbul’da yapılan “Institut de Bosphore” toplantısında, Eylül 2010’da ise Paris’de IFRI işbirliği ile düzenlenen bir oturumda Türk ve Fransız kamuoyuna sunulmuştur. Fransa’daki toplantı ayrıca France Culture kanalında da banttan yayınlanmıştır.


EDAM Rekabetçilik Araştırması (2009)

Her ne kadar, rekabetçilik küresel bir olguya dönüşse de, halen organizasyonel ve yönetimsel açılardan ekonomik büyüme ve servet yaratma söz konusu olduğunda bölgelerin rekabetçiliğinin önemine giderek daha fazla vurgu yapılmaktadır. Yatırımlar söz konusu olduğunda bölgeler birbiriyle rekabet içine girmektedir. Dünya Ekonomik Forumu'nun hazırladığı rekabetçilik endeksinde Türkiye de yer almaktadır, ancak Türkiye içindeki bölgeler arası rekabetçiliği karşılaştıran bir endeks bulunmamaktadır. EDAM, uzmanların ortaya koyduğu bir endeks modeli çerçevesinde bölgesel bazda rekabetçiliği araştırdığı bir projeyi tamamlamıştır. Bu model ekonomik olduğu kadar altyapı, eğitim ve sosyal alanlarla ilgili parametreleri de içermektedir. Proje bölgelerarası rekabetin artmasına katkıda bulunarak, yatırım alanlarının ve geliştirilmesi ya da değiştirilmesi gereken bölge politikalarının altını çizmektedir.


Türkiye’nin Çağdaş yüzü (2010)

Fransa’da yerleşik geleneksel Türkiye imajının kırılmasına yardımcı olan bu etkinlik, Kasım 2010’da Paris’de EuropaNova adlı kurumla birlikte gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu etkinlikte kendi alanlarında başarılı olmuş genç neslin temsilcileri Fransız muhataplarıyla biraraya getirilmiş ve farklı temalar çerçevesinde organize edilen paneller sayesinde çeşitli tartışmalar yürütülmüştür.


2010 EDAM-CER Bodrum VI. Yuvarlak Masa Toplantısı

EDAM her sene gerçekleştirdiği Bodrum toplantısını 9-12 Ekim tarihlerinde İngiltere merkezli Center for  European Reform kuruluşu ile ortaklaşa düzenlemiştir. Toplantıyı Türk Tanıtma Fonu, Almanya merkezli Robert Bosch Stiftung ve GMF desteklemiştir. 2010 senesinde tartışılan konular, küresel ekonomi yönetimi, NATO strateji konsepti ve Avrupa güvenlik stratejisi ekseninde Avrupa güvenlik sistemi, Türkiye-ABD ilişkileri, Türkiye’nin bölgesel liderlik rolü ve AB giriş süreci olmuştur. Toplantıya yerli yabancı 61 kişi katılmıştır. Katılımcılar arasında İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ile Polonya’nın AB İşlerinden Sorumlu Bakanı Mikołaj Dowgielewicz de bulunmaktadır.


2010 Radikal-EDAM Gazeteciler Toplantısı

6. EDAM-Radikal Gazeteciler toplantısı 7-9 Mayıs tarihlerinde Türk ve Avrupalı gazetecilerin katılımı ile gerçekleştirilmiş ve Kıbrıs konusu, Türkiye’nin değişen dış politikası ile Kafkaslar konuları tartışılmıştır.


EPIN Yıllık Toplantısı (2010)

EPIN (European Policy Institutes Network), Avrupa Birliği ve Avrupa siyasetine dair güncel tartışmalar yürüten, 26 ülkeden 31 üyesi olan bir think-tank ağıdır. EDAM’ın da üyesi olduğu EPIN bünyesinde, AB’nin kurumsal reformu, AB iletişim politikası, genişlemeyi takip eden politik dinamikler, AB dış politikası, Avrupa Parlamentosu seçimleri gibi konulara değinilmektedir.  EPIN üyesi kurumlar, belirtilen konularda ortak çalışmalar düzenlemekte ve yayınlar yapmaktadır. EDAM da EPIN yayınlarına ve etkinliklerine katkıda bulunmaktadır. 14-15 Haziran tarihlerinde, İstanbul’da EDAM tarafından bir EPIN toplantısı gerçekleştirilmiştir. AB’nin dış ilişkileri başlıklı bu toplantıda, AB dış politikasının kurumsal yüzü ve Avrupa Birliği’nin geleceğine dair “Project Europe: 2030” raporu tartışılmıştır.


2009 Radikal-EDAM Gazeteciler Toplantısı

Beşincisi düzenlenen EDAM - Radikal Gazeteciler Toplantısı, 3-5 Nisan 2009'da Türk ve Avrupalı gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 2009 toplantısında tartışılan başlıklar ise, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Ortadoğu’nun geleceği, ekonomik krize karşı önlemler ve 2009 Türkiye yerel seçimlerinin sonuçlarıdır.


2009 EDAM Bodrum V. Yuvarlak Masa Toplantısı

5. EDAM Yuvarlak Masa Toplantısı üst düzey kanaat önderlerinin katılımlarıyla, 30 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Dışişleri Bakanlığı Türkiye Tanıtma Fonu ve Robert Bosch Stiftung'un katkılarıyla Bodrum'da gerçekleştirilmiştir. Toplantının 3 oturumunda tartışılan konular, ekonomik kriz esnasında küresel aktörlerin nasıl bir rol üstlenmeleri gerektiği, ekonomik krizin AB'nin Güneydoğu Avrupa genişleme sürecine olası etkileri ve nükleerin geri dönüşüdür. Toplantı katılımcılarının arasında arasında İsrail Merkez Bankası Başkanı, IMF eski birinci başkan yardımcısı Stanley Fischer,  AB Türkiye masası şefi Jean Christophe Filori, IMF Orta Asya ve Ortadoğu masası şefi Masood Ahmed gibi uluslararası siyaset ve ekonomi alanından; Financial Times, International Herald Tribune benzeri uluslararası medya kurumlarından, akademi dünyası ile çeşitli düşünce kuruluşlarından kanaat önderleri bulunmaktadır.


Türkiye ve AGSP: Gelişmiş bir İşbirliğine Doğru? (2009)

EDAM, 11 Aralık 2009'da Boğaziçi Üniversitesi'nde, ODTÜ Avrupa Çalışmaları Merkezi, Fransa/Paris merkezli EUISS (European Union Institute for Security Studies) işbirliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın da katkısıyla ; Boğaziçi Üniversitesi’nde "Turkey and the ESDP: Towards an Enhanced Partnership" başlıklı toplantıyı gerçekleştirmiştir.


NATO Stratejik Konsepti ve Nükleer Silahlar Toplantısı (2009)

EDAM Almanya merkezli Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği'nin de katkılarıyla 3 Kasım 2009 tarihinde The Marmara Pera’da NATO Strateji Konsepti ve Nükleer Silahlar toplantısını gerçekleştirmiştir.


2008 EDAM Bodrum IV. Yuvarlak Masa Toplantısı

Avrupa ve Türkiye'nin önce gelen düşünce liderleri, 16-19 Ekim 2008 tarihlerinde, Bodrum'da AB'nin çok katmanlı yapısal oluşumunu, Ortadoğu konusuna dair farklılık gösteren transatlantik yaklaşımları ve küreşelleşmenin karanlık yüzüne karşı uygulanan politikaları tartışmıştır 41 katılımcının iki gün süresince belirtilen konuları farklı boyutlarıyla tartıştığı bu toplantı, Robert Bosch Vakfı ve Türkiye Tanıtma Fonu tarafından desteklenmiştir.


E-Bülten listemize kayıt olun
Hare Sokak K8 NO:16
AKATLAR 34335 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (212) 352 18 54 info@edam.org.tr